disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.watergatehopper.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op  deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Watergatehopper zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Watergatehopper garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer de Watergatehopper links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Watergatehopper aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Watergatehopper niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Watergatehopper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle  teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watergatehopper  of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Watergatehopper  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

The terms of this disclaimer apply to this website www.watergatehopper.nl.

By visiting this website and / or using the information provided on this site, you agree to the applicability of this disclaimer.
The information on this site is intended as general information. No rights to the information on this website can be derived. While Watergatehopper observe care when compiling and maintaining this website and use sources that are considered reliable, they can not guarantee the accuracy, completeness and timeliness of the information. Watergatehopper does not guarantee that the site will function without error or interruption.

When the Watergatehopper links to third party websites, this does not mean that on or through such sites offered products or services are recommended by them. Watergatehopper assumes no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to or referring to this website. The use of such links is at your own risk. The information contained on such websites by Watergatehopper has not verified accuracy, reasonableness, timeliness, or completeness.

Watergatehopper retains all intellectual property rights and other rights with respect to any information provided on or via this website (including all texts, graphics and logos). It is prohibited to copy information on this website to download or in any way publish, distribute or reproduce without prior written consent of Watergatehopper or the lawful consent of the owner. You may print information on this site and / or download for personal use.

Watergatehopper reserves the right to change the on or via this website information, including the text of this disclaimer, at any time and without notice. It is recommended to verify that the information provided on or via this website, including the text of this disclaimer, has been amended.